Wij willen zorgvuldig met de ons ter beschikking gekomen persoonsgegevens en privacy omgaan. Er gelden bovendien wettelijke regels zoals de per 25 mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om u te beschermen tegen misbruik van dergelijke gegevens. Wij houden ons aan deze regels en hebben maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen.

 1. Dit reglement geldt voor iedere verwerking van persoonsgegevens die door JWH Arbeidsjuristen wordt uitgevoerd.

 2. Persoonsgegevens worden door JWH Arbeidsjuristen uitsluitend verzameld en verwerkt voor zover ze tot doel hebben, communicatie met betrekking tot en voorbereiding op en uitvoering van een overeenkomst van opdracht tot het verrichten van onze diensten, alsmede nazorg en afronding hiervan.
 3. JWH Arbeidsjuristen zal met alle persoonsgegevens vertrouwelijk, zorgvuldig en conform geldende wet- en regelgeving omgaan en geen persoonsgegevens verwerken omtrent godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke opvattingen, gezondheid of seksuele voorkeur, tenzij dit in het kader van de opdracht van belang is.
 4. JWH Arbeidsjuristen legt persoonsgegevens vast:
 • Op papier: uitsluitend in het voor de betreffende opdracht aangemaakte dossier
 • Digitaal: in de cloud, op beveiligde servers van Microsoft en op locatie in met verschillende soorten relevante software beveiligde apparatuur
 1. Voor zover bij uitvoering van de opdracht derden worden ingeschakeld, worden separate afspraken gemaakt om te garanderen dat aan de hier gestelde regels wordt voldaan.
 2. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is en wettelijke voorschriften ter zake van bewaartermijnen worden in acht genomen, met dien verstande dat JWH Arbeidsjuristen is gerechtigd in verband mogelijke aansprakelijkstellingen en het voorkomen van belangenverstrengeling, dit naar het oordeel van JWH Arbeidsjuristen, gegevens te bewaren voor maximaal 20 jaren. Hierna vindt vernietiging plaats.
 3. De opdrachtgever heeft op schriftelijk verzoek, binnen de kaders van wet- en regelgeving, met de benodigde schriftelijke toestemming ten aanzien van persoonsgegevens van eventueel betrokken personen, met in achtneming van het vorige artikel en voor zover het verzoek past bij het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en vastgelegd recht op:
 • inzage in..
 • correctie van..
 • beperking van verwerking van..
 • overdracht aan derden van..
 • wissen/verwijderen van persoonsgegevens. Behoudens bij overmacht zal binnen een maand na het schriftelijke verzoek aan betrokkene met redenen omkleed schriftelijk de beslissing worden medegedeeld. Ingeval het verzoek geheel of gedeeltelijk wordt ingewilligd wordt dit vervolgens 14 dagen na de beslissing geëffectueerd.
 1. Persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden overgedragen.
 2. Tegen de wijze waarop JWH Arbeidsjuristen omgaat met persoonsgegevens en de uitvoering van dit reglement kan schriftelijk bezwaar worden ingediend bij JWH Arbeidsjuristen. Ook kan de betrokkene zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Dit reglement geldt per 25 mei 2018 en is terug te vinden op onze website (www.jwharbeidsjuristen.nl). Het staat JWH Arbeidsjuristen vrij wijzigingen in dit reglement door te voeren. De datum van wijziging zal alsdan worden vermeld.

Vragen?

Voor vragen over bovenstaande kunt u contact met ons opnemen (contactgegevens zijn op deze website te vinden).

Deel deze pagina