Het Burgerlijk Wetboek, Wet Verbetering Poortwachter, Arbowet, Arbobesluit, Wetten m.b.t. gelijke behandeling, Wet op de Privacy, Ziektewet, WIA ... het zijn regelingen waar u al snel mee te maken krijgt. Verder bemoeien behandelaars, therapeuten (uit reguliere zorg en soms ook het alternatieve circuit), bedrijfsartsen en andere deskundigen zich er ook mee. En de Arbodienst en het het UWV niet te vergeten.

Geen wonder dat het voor zowel werkgever als werknemers lastige materie is met veel vragen. Een bron ook voor verstoring van verhoudingen. 

Wij hebben veel kennis en ervaring in huis met betrekking tot deze materie (i.t.t. de meeste advocatenkantoren). Wij staan zowel werkgevers als werknemers graag terzijde met raad en daad.

Deel deze pagina